+359 888 787 607

Данъчни услуги

Ай Еф Джи Консултинг предоставя цялостно обслужване и консултация относно данъците в България – бизнес данъци, данъци върху нерезиденти,  данъци за самонаети лица, данък наследство и др.

Нашите експерти познават отлично данъчното законодателство и могат да Ви предоставят пълна информация относно данъчните ставки в България. Услугите, които предоставяме са както за български, така и за чуждестранни лица. Ние сме непрекъснато в крак с развитието и промените на данъчното законодателство и затова сме Ваш надежден партньор.
Извършваме регистрации по ДДС, предлагаме представителство пред НАП, НОИ и други институции. За Ваше улеснение можем да попълним данъчните Ви декларации, да изчислим данък върху доходите от акции, дивиденти,  данък върху недвижими имоти и др.

Данъчна защита

Данъчната защита е важна за всяка фирма, поради честите проверки, извършвани от различни органи. Тя осигурява ниво на дейност на фирмата, което съответства на всички норми и разпоредби. Данъчната защита е необходима в следните случаи:

 • При представяне пред държавни органи в случаи на сложни казуси, когато са необходими консултации;
 • При представяне пред органите на НОИ, когато е необходимо издаване или заверяване на осигурителни книжки;
 • При провеждането на тематични, общи и насрещни проверки от страна на органи на данъчната администрация;
 • При представляване и защита пред органите на НЗОК;
 • При изготвянето и представянето на годишни финансови отчети, на данъчни декларации и други необходими пред данъчната администрация;
 • При изготвянето на платежни нареждания относно данъци;
 • При изготвянето на данъчни справки и уведомления;
 • При следене на установените срокове за подаване на декларации и за данъци;
 • При анализа и оценяването на актове и ревизионни доклади от страна на администрацията, а също и при оценяването на констатациите и определените данъчни задължения;

Всички бизнес сделки подлежат на съответното данъчно облагане. Данъчната защита помага за намирането на оптимални решения, за да може задълженията на фирмите да бъдат в съответствие с действащото данъчно законодателство. Използването на услугите за данъчна защита гарантира реализирането на бизнеса на дадена фирма при най-благоприятното данъчно облагане. Спазват се данъчните норми, а същевременно с оптималните решения за данъчно облагане фирмите могат да увеличат печалбите си. Индивидуалните данъчни стратегии са целта на услугите за данъчна защита, които Ай Еф Джи Консултинг може да предложи.

Годишно счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е заключителеният етап от счетоводното отчитане на дадена фирма за цялата финансова година. Чрез него се оформя финансовия резултат от дейността на фирмата – съставя се годишен финансов отчет за периода до 31 декември за дадената финансова година. Този отчет включва:

 • Изготвен счетоводен баланс;
 • Отчет за приходите и разходите;
 • Отчет за паричните потоци;
 • Отчет за собствения капитал на фирмата;
 • Справка за финансовите резултати;
 • Справка за дълготрайните активи;
 • Справка за ценните книжа;
 • Справка за приходите и разходите от лихви;
 • Справка за вземанията, задълженията и провизиите;
 • Справка за участия в капиталите на други фирми;
 • Изготвяне на годишните данъчнитедекларации;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации.

За фирми, които участват в капитал на други фирми, се изготвя финансов отчет за дейността на цялата група от фирми.
Годишното счетоводно приключване е задължително за всички фирми, включително и за едноличните търговци. Дори и ако фирмата не е извършвала никаква дейност през дадената отчетна година, управителят е длъжен да осигури подготвянето и представянето в срок на всички необходими отчети и декларации. Професионалните услуги за годишно счетоводно приключване улесняват изготвянето и представянето на цялата документация в необходимия срок.

Междинни и годишни счетоводни отчети

Междинното отчитане и годишното счетоводно преключване на операциите ва Вашата фирма изисква изготвянето на междинни и годишни финансови отчети.
Нашата услуга за изготвяне на финансови отчети за междинно и годишно счетоводно приключване включва:

 • Обобщаване на информацията по всички счетоводни сметки;
 • Установяване на дебитните обороти и кредитните обороти на фирмата Ви за дадения период;
 • Установяване на крайните салда.
 • По този начин получавате отчети, които дават информация за измененията на Вашия отчетен обект за дадения период или година.
 • При изготвянето на междинни финансови отчети за Вашата фирма включваме следните раздели в дадения отчет:
 • Съкратен баланс;
 • Съкратени отчети;
 • Отчет относно доходите на вашата фирма за дадения период;
 • Отчет за промените в собствения Ви капитал, които не се дължат на капиталови сделки;
 • Отчет относно паричните потоци на фирмата Ви за дадения период;
 • Приложения, които поясняват междинните отчети-според необходимостта.
 • С изготвянето на междинни финансови отчети ние Ви предоставяме необходимата актуализация на последните Ви годишни финансови отчети. В тях отразяваме нови дейности и обстоятелства, извършени и настъпили след изготвянето на последния годишен финансов отчет. Към междинния финансов отчет добавяме и приложения.
 • Целта на приложенията е да попълнят междинните финансови отчети така, че да не се допусне погрешно впечатление поради невключването на поясняващата информация. Поясняващата информация трябва да помогне на тези, които ще използват Вашите междинни финансови отчети да разберат промените, настъпили във финансовото състояние на фирмата Ви и довели до дадените финансови резултати.
 • Информацията, която ще посочим в приложенията към междинните Ви финансови отчети, ще вкючва следните данни и обстоятелства:
 • Промени във Вашата счетоводна политика;
 • Информация за цикличността или сезоността на междинните Ви операции;
 • Информация за материални придобивки или дивиденти, изплатени след края на периода за междинния финансов отчет;
 • Информация за събитията, които са настъпили след края на периода за междинния финансов отчет, ако те не са били отразени в този отчет;
 • Други данни и обстоятелства, според конкретното развитие на дейността на фирмата Ви.

При изготвянето на годишни финансови отчети включваме следните задължителни за такива отчети елементи, според Закона на счетоводството:

 • Счетоводен баланс;
 • Отчет относно приходите и разходите на фирмата;
 • Отчет относно паричните финанси на фирмата;
 • Отчет относно собствения капитал на фирмата, както и необходимите приложения.
 • Предимствата на годишните счетоводни отчети, които изготвяме включват:
 • Надеждност и безпристрастност по отношение на информацията;
 • Сравнимост с информацията за други фирми с информация за дейността на фирмата Ви за различни отчетни години;
 • Полезност за вземането на решения за по-нататъшната работа на компанията.

Адрес

ул. „Майор Първан Тошев“ 22-24, ап. 1, София 1408, България