+359 888 787 607

Юридически консултации

Правното обслужване, което извършва Ай Еф Джи Консултинг изцяло зависи от нуждите и спецификата на всеки наш клиент. То е подчинено на изискванията на нормативните актове, което има решаващо значение за доброто функциониране на фирмата.

Нашите експерти предлагат пълен пакет правно обслужване във връзка с:

  • Пререгистрация в Търговския регистър на дружества и търговци;
  • Регистрация на дружества и търговци в Търговския регистър;
  • Вписване на промени по партида на търговец или дружество в Търговския регистър- промяна управител, седалище, съдружници и на дреги обстоятелства подлежащи на вписване;
  • Запазване на фирма. Ликвидация
  • Прехвърляне на членство в дружество;
  • Прехвърляне на предприятие;

Извъшваме консултации и оказваме своевременна и адекватна помощ на клиентите си при администрирането на търговски дружества, подготовката на необходимите документи във връзка с кандидатстване за лицензи и други административни процедури. Оказваме съдействие при водене на преговори с други юридически лица.
Изготвяме типови договори, обслужващи търговската дейност на клиента. Предоставяме адекватна и своевременна помощ на клиентите си при администрирането на търговски дружества.
Предлагаме правно обслужване на дружества и граждани във връзка със сключени договори за наем, заем, кредит. Изготвяме договори, пълномощни и други документи. 
Извършваме консултации по проблеми, касаещи недвижимите имоти. Изготвяме документи при покупко-продажба и учредяване на права върху недвижими имоти, договори за наем, договори за управление и поддръжка на недвижимия имот.
Ай Еф Джи Консултинг изготвя лицензионни договори относно отстъпване на правото на ползване на търговска марка, вписване в Патентното ведомство и изготвяне на лицензи за строителство.
При възникване на спор, Ай Еф Джи Консултинг подпомага клиентите си за постигане на извънсъдебни споразумения. Ползването на правно обслужване от друга фирма е особено актуално в сегашната ситуация, когато всеки бизнес ограничава разходите си.
Използвайки правните услуги на Ай Еф Джи Консултинг, Вие:

  • Спестявате от разходите за заплати и осигуровки за юридически персонал;
  • Спестявате от осигуряване на работно място, поддържане на актуален правен софтуер и информация за промените в нормативната уредба;
  • Разчитате на професионална правна помощ и консултации от спезиалисти, които ежедневно се сблъскват с различни правни казуси.

Адрес

ул. „Майор Първан Тошев“ 22-24, ап. 1, София 1408, България